Wat Helena Dalli voornemens is te realiseren voor mensen met beperking

01/01/2020
 
Helena Dalli is de komende vijf jaar als Eurocommissaris van Gelijkheid ook verantwoordelijk voor het Europese beleid inzake de EU-burgers met een beperking. In de EU leven ongeveer 100 miljoen mensen met een beperking, waaronder zo'n 32 miljoen met een zware beperking. Wat gaat Helena Dalli t/m 2024 ondernemen om hun maatschappelijke positie te verbeteren en volledige inclusie naderbij te brengen? Haar verdediging als nieuwe Eurocommissaris van Gelijkheid voor het Europees Parlement bracht al enkele zaken aan het licht.
 
Alle EU-lidstaten hebben zich gecommitteerd aan de implementatie van de UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities. Dit geschiedt via de European Disability Strategy die halverwege 2020 eindigt. Dalli zal na een grondige evaluatie van deze strategie beslissen wat de volgende stap gaat zijn. Daarbij wil ze ook personen met een beperking en belangenorganisaties raadplegen om zo nieuwe prioriteiten te kunnen stellen. Dalli wil erop toezien dat de Conventie op alle relevante beleidsterreinen wordt toegepast. Daarom zal ze nauw samenwerken met de overige Eurocommissarissen die ook met de Conventie te maken krijgen, zoals die voor de Bescherming van de Europese Manier van Leven.

Eind 2018 is de European Disability Act van kracht geworden. De lidstaten hebben in totaal zes jaar de tijd om deze richtlijn inzake toegankelijke producten en diensten om te zetten in nationale wetgeving en deze daarna ook daadwerkelijk toe te passen. Producten en diensten die toegankelijker moeten worden voor mensen met een beperking zijn bijvoorbeeld communicatiemiddelen, e-banking, e-commerce en geldautomaten. Ook de dienstverlening van openbaar vervoerbedrijven moet beter. Het personentransport zelf valt er dan weer niet onder. Dalli belooft er nauw op toe te zien dat deze richtlijn correct wordt uitgevoerd.
 
Helena Dalli is ervan overtuigd dat de Europeanen met een beperking in 2024 beter in staat zullen zijn te profiteren van de voordelen die de EU ook hen moet brengen. Of dat het geval gaat zijn, moeten we als belanghebbenden zelf goed in de gaten houden. Het is in elk geval mijn voornemen haar in de loop van dit jaar te vragen voor een interview. De evaluatie van de European Disability Strategy lijkt daartoe een passend moment.