Philippe De Backer: 'Rekening houden met mindervaliden moet automatisme zijn' 
Vooraf: op 24 januari 2019 heeft Philippe De Backer te kennen gegeven zich helemaal uit de politiek terug te gaan trekken. Zowel lokaal als federaal. Dit betekent dat hij ook geen fractievoorzitter meer zal zijn in Antwerpen. Die rol gaat waarschijnlijk worden overgenomen door Erica Caluwaerts. Omdat dit een interview was over partijstandpunten en geen individuele standpunten, laat ik het interview met De Backer gewoon online.
 
 Heeft u enig idee hoeveel mensen met een beperking in Antwerpen woonachtig zijn?
 

Een kleine 15.000 (14.617) Antwerpenaren ontvangt een inkomensvervangende tegemoetkoming of een integratietegemoetkoming. Daarnaast zijn er nog eens zo’n 5.000 (5.081) Antwerpenaren die de tegemoetkoming hulp aan bejaarden ontvangen. Dat komt neer op zo’n 20.000 Antwerpenaren. Dan hebben we uiteraard nog niet de minderjarige kinderen met een beperking.

 

Wat is uw indruk van de huidige toegankelijkheid van de stad voor deze doelgroep?

 

Er zijn zeker stappen vooruit gezet. Strengere en aangepaste normen voor heel wat zaken zoals voetpaden en de toegankelijkheid van publieke gebouwen helpen mensen met een beperking. Toch zijn er nog heel wat voorbeelden waar geen rekening wordt gehouden met iemand die slecht te been is of bijvoorbeeld blind is. plekken die niet beantwoorden aan die normen. Absurd smalle voetpaden, lukraak geplaatste verkeersborden of veel te hoge drempels:, … Die moeten we stelselmatig blijven aanpakken en verbeteren. Bovendien zie je ook soms nog bij een heraanleg van het openbaar domein, of bij de renovatie van een publiek gebouw, dat men nog altijd niet het automatisme heeft om te denken aan mindervaliden en hen het comfort te geven dat ze verdienen. Daar kan ik mij dan best kwaad over maken. Ik zeg vaak dat ik de stad door de ogen van een kind bekijk. Dat is, omdat kinderen bijzonder kwetsbaar zijn. Als je voor hen bijvoorbeeld stoep en straat op maat maakt, dan zal dat in veel gevallen ook betekenen dat je die voor iedereen veiliger en meer toegankelijker maakt. Beleidsmakers moeten meer vanuit het perspectief kijken van verschillende groepen burgers, eerder dan te blijven steken in hun eigen visie.

 

Hoe zouden de toegankelijkheid en de voorzieningen voor mensen met een beperking moeten worden verbeterd? 

 

Wat ik zonet al zei:. rekening houden met mindervaliden moet niet alleen iets zijn op een checklist. Het moet een automatisme, een attitude en zelfs state of mind zijn. Slimme ontwerpen zijn logische en eenvoudige ontwerpen. Dat automatisme gaat evenwel niet vanzelf komen. Daarom is het belangrijk dat mensen met een beperking betrokken worden bij ontwerpen en bij het beleid in het algemeen. 

 

Wat heeft u opgenomen in uw verkiezingsprogramma ten aanzien van deze doelgroep?

  • We willen een rolstoeltoets invoeren bij de heraanleg van straten.  We hanteren maximaal de standaardbreedte van 1,5 meter voor elk voetpad. Bij straten smaller dan 9 meter laat de Vlaamse regelgeving voetpaden van 1 meter toe. Dit is echter niet comfortabel voor rolstoelgebruikers. Straten waarbij geen plaats is voor een voetpad van tenminste 1m20 worden maximaal zonder niveauverschillen heraangelegd. De straat wordt dan een gedeelde ruimte waar zwakke weggebruikers voorrang krijgen.
  • We moeten dringend werk maken van aangepaste perrons, werkende liften en roltrappen in elk (premetro)station. Tegen 2022 rijden er nog enkel lagevloertrams rond.  Een aantal premetrostations zijn nog altijd ontoegankelijk voor rolstoelgebruikers. Daar komt verandering in. Voor het einde van de volgende legislatuur zijn alle premetrostations rolstoeltoegankelijk. Tegen die datum zijn ook alle perrons aangepast voor rolstoelgebruikers. Rolstoelgebruikers moeten aan elke halte de tram kunnen nemen.  Vanaf 2022 verhuizen de oude PCC-trams (zeer oude trams met treetjes en smalle deuren, JP) definitief naar het trammuseum en rijden er enkel nog lagevloertrams rond
  • Wandelpaden en informatiezuilen in braille voor slechtzienden in de premetro.  Ook wie slechtziend of blind is, moet de tram kunnen nemen en weten wanneer die rijdt
  • Verder investeren in comfortabele voetpaden.  De toegankelijkheid voor moeilijk mobiele personen fungeert als leidraad: duidelijke looplijnen, op hoofdassen geleidingsstroken voor blinden- en slechtzienden, afgeplatte boordstenen bij zebrapaden en zo min mogelijk obstakels. Bij de heraanleg van straten proberen we maximaal wegmarkeringen voor blinden en slechtzienden aan te leggen.  Op belangrijke assen gaan we deze proactief voorzien
  • We voorzien bij de creatie van nieuwe sportcapaciteit ook plaats voor sport voor gehandicapten
  • Lik op stuk beleid voor wie op een gehandicaptenparkeerplaats parkeert: PARKEREN IS TAKELEN. Ondanks boetes blijven mensen parkeren op plaatsen voor gehandicapten. Dat moet maar eens gedaan zijn. Wie nog op een voorbehouden plaats parkeert, wordt direct getakeld
  • Comfortabele gehandicaptenparkeerplaatsen. Er zit soms aardig wat verschil in parkeerplaatsen voorbehouden voor mensen met een handicap. We standaardiseren de breedte ervan. We maken waar nodig voorbehouden plaatsen bij
  • Misbruik van gehandicaptenparkeerplaatsen en kaarten aanpakken. Er zijn vandaag ook plaatsen die onterecht voorbehouden zijn en kaarten die gebruikt worden door mensen die er geen aanspraak op maken. Dit pakken we hard aan

Zijn er naar u weet speciale voorzieningen getroffen voor mensen met beperking om te kunnen stemmen?

 

De Vlaamse overheid, die de lokale verkiezingen organiseert, heeft hier richtlijnen over uitgevaardigd om ervoor te zorgen dat elke kiezer, ook wie een beperking heeft, zijn stem kan uitbrengen. Dat zijn onder meer regels over de toegankelijkheid en bereikbaarheid van een kantoor maar zelfs ook de inrichting ervan: hoe een kantoor binnenin moet ingericht zijn op het vlak van toegankelijkheid om toegankelijk te zijn. Ik verwacht van een stad als Antwerpen dat ze al die regels goed respecteert. Op vlak van speciale voorzieningen in het stemhokje zelf kunnen we nog een tandje bij steken. In Mechelen loopt deze verkiezingen een proefproject met stemcomputers die uitgerust zijn met een audiomodule en bedieningspaneel met reliëftoetsen. Dat moet wat mij betreft de maatstaf worden voor alle verkiezingen in alle kiesbureaus. Sowieso heeft iedereen met een beperking het recht om zich in het stemhokje te laten bijstaan door een persoon naar keuze. De voorzitter van het stembureau moet daar wel formeel de toestemming voor geven.

 
Wat zou uw partij als eerste op de agenda zetten ter verbetering voor mensen met beperking?
 

Ik word echt kwaad als ik zie dat er mensen op een gehandicaptenplaats parkeren, terwijl ze geen handicap hebben. Op dat vlak pleiten wij voor een echt lik op stuk beleid voor wie op een gehandicaptenparkeerplaats parkeert: PARKEREN IS TAKELEN. Ondanks boetes blijven mensen parkeren op plaatsen voor gehandicapten. Dat moet maar eens gedaan zijn. Wie nog op een voorbehouden plaats parkeert, wordt direct getakeld. Er bestaat geen excuus hiervoor. 

 

Vet en hoofdletters zijn door Philippe De Backer zelf aangebracht. Copyright interview: Johan Peters, oktober 2018 - ...
Meer interviews met Antwerpse politici over dit onderwerp.